koncert


Orchestr v evangelickém kostele.


POSTNÍ OBDOBÍ OBOHATILA CORDA MAGICO

KOSTEL PRUSINOVICE/ Postní doba je pro věřící obdobím modliteb a rozjímání – času duševní přípravy na Velikonoce. Ty jsou připomenutím si oběti Pána Ježíše Krista, který trpěl, zemřel a vstal z mrtvých pro smíření hříšníků s Nebeským Otcem.
Čtvrtou postní neděli obohatily v našem sboru členky holešovského orchestru Corda Magico. Pětice hudebnic a zároveň učitelek Základní umělecké školy F. X. Richtera v Holešově – pěvkyně Iva Svobodová, kytaristky Nelly Billová a Danuše Pospíšilová, flétnistka Sylvie Šimečková a violistka Lucie Kolaříková zahrály v našem kostele patnáctku komorních skladeb na téma Božího volání k člověku. Sylvia Šimečková doplňovala vystoupení slovy zamyšlení o vztahu člověka a Boha v krátkých příbězích s otevřeným koncem. Závěrem zmínila také desáté výročí založení orchestru, které si jeho členky právě nyní připomínají.