Zájezd do spřáteleného sboru


Guláš z kotle bratra kurátora. Slováci byli pohostinní.


ZÁJEZD ZA BRATRY A SESTRAMI NA SLOVENSKO

PRUSINOVICE, SÚLOV/  Prusinovický evangelický církevní sbor dostal nabídku k přátelské družbě. Přišla ze Slovenska, od evangelického faráře Ivana Mikuše z luterského sboru v podhorské vesnici Súlov, vzdálené od Prusinovic rovných 111 kilometrů. Staršovstvo prusinovické církve nabídku přijalo a zakrátko ji také uvedlo v čin: Nejprve slovenské bratry a sestry navštívíme. Brzy ráno o poslední neděli letních prázdnin tedy vyrazil z prusinovického nádraží zájezdový autobus směr slovenský Súlov.

Tento kraj, obklopen malebnými skalisky je domovem evangelíků již od 16. století. Husitskými vojsky připravená půda Horního Uherska s vděčností přijímala evangelium, které sem přinášeli studenti Winttenbergské univerzity. Zatímco v našich českých krajích rostla Jednota bratrská, zejména pod vedením posledního biskupa Jana Amose Komenského, na Horní Uhersko přicházela reformace Lutherova. Za podpory zejména vyšší šlechty tak hojně vznikaly evangelické sbory i v okolí Váhu a městečka Bytča. A právě k ní patřil svým správním řízením i Súlov. Lid zkoušený nelehkým živobytím na úpatí hor s radostí budoval církev, vycházející z Lutherových pravidel „Sola scriptura“ - autorita Písma je vyšší než autorita církve; „Sola fide“ - člověka ospravedlňuje jeho víra, nikoliv dobré skutky; a „Sola gratia“ - Boží milost je dar, který si není možné nijak zasloužit nebo koupit. Již v roce 1590 mělo okolí Trenčína tři senioráty evangelických sborů. A v roce 1600 synod v Bytči za předsednictví palatína Juraje Thurzy - představeného královského dvora, nejvyššího soudce a předsedy tohoto sněmu - uzákonil pravidla a pořádek pro celou Evangelickou církev augsburského (luterského) vyznání na Slovensku. Neví se, kde první kostel v Sulově stál. Ale roku 1616 vybudovali protestanti nový. To když ztratili naději na jeho vrácení po protireformaci a poté, co již definitivně přešel do rukou farnosti římskokatolické. V roce 1734 za doby služby svého kněze Imricha Rutkaja Nedeckého si tedy alespoň upravili darovaný dřevěný dům. Ten však přestal svou konstrukcí i velikostí vyhovovat, a tak se snažili vyřídit si povolení na stavbu nového kostela. To se podařilo. V roce 1748 se z místa místodržitelské královské rady Trenčínské stolice nařizuje doplnit žádost na vyměření místa stavby. Stavbu schválila samotná panovnice Marie Terezie ještě téhož roku. Nový kostel byl dostavěn o dva roky později a na den Sv. Michala 29. září byl zasvěcen Trojjedinému Bohu. Až do vydání tolerančního patentu císařem Josefem II. (1781) přicházeli do tohoto kostela evangelíci ze širého okolí. A přestože kostel prošel do dneška již několika rekonstrukcemi, některé historické dřevěné části jeho interiéru stále slouží.

Bratři a sestry z evangelického sboru v Prusinovich a Súlova společně oslavili našeho Pána Ježíše Krista při bohoslužbách i živě hovořili při pohoštění a obědě na faře. Setkání bylo velmi vřelé a přinese - jak věříme - další spolupráci. Evangelická mládež z Prusinovic je místními srdečně zvána na výlet. Příští rok přijedou zase slovenští bratři a sestry do Prusinovic. Věřící ze Súlova vzpomínají i na společný stát a věří, že se stále vzájemně považujeme za jednu rodinu. Odpoledne navštívili evangelíci z Prusinovic slovenský archiv a Thurzovský Sobášný palác v Bytči. Toto turistické místo vřele doporučuji.

Jeden je náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus, který nás všechny spojuje do své církve.

Mgr. Leoš Mach, farář

        
       Krásné okolí Súlova.         Luterský chrám v Súlově.

        
První kroky za novými přáteli.         Náš autobus a jejich kostel. 

        
Liturgii vedl slovenský farář Ivan Mikuš, kázal Leoš Mach.         Vstupní čtení.                                                                     

        
                     Naši zazpívali pod vedením harmoniky.         Školáci dostali požehnání do nového školního roku.

        
Áronovské požehnání.         Závěr.                         

        
      Před kostelem.         Děti na klouzačce.

        
 Společný oběd, pohoštění a beseda.         Někteří si vyšli do přírody.                  

        
Místní bratr Stanislav poukazuje na zdejší zajímavosti.         Druhá část zájezdu: Bytčianský zámek.                        

        
                                                    Na zámeckém nádvoří.         Ředitelka Státního archivu předčítá ze Žižkových spisů.

        
Svatební palác evangelického rodu Thurzů.         V kapli paláce.                                             

        
V parčíku za palácem.