Ekumenické bohoslužby

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů sloužily církve v Prusinovicích společné bohoslužby.

 

EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY V PRUSINOVICÍCH

Církve v Prusinovicích se setkaly při slavení společných bohoslužeb. Letošní shromáždění v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se konalo ve druhé polovině ledna v kostele Sv. Kateřiny Alexandrijské. Právě začátkem roku se totiž křesťané z různých církví na celém světě setkávají při liturgii a na modlitbách s úmyslem jednoty Božího lidu. Místní bohoslužby vedl římskokatolický kněz Marek Výleta a kázáním sloužil českobratrský evangelický farář Leoš Mach. Čtení z Písma svatého a přímluvné modlitby si rozdělili věřící z obou farností.

Biblické verše, které se staly základem letošních pobožností, vybrali křesťané z Kanady. Bratři zvolili první kapitolu prvního listu apoštola Pavla církvi do Korintu. Apoštol ve svém dopisu napomíná křesťany prvotní církve, že se příliš hlásí ke svým duchovním otcům. Jeden k Pavlovi, druhý k Apollovi, jiný zase k Petrovi. Další pak přímo ke Kristu. Táže se, zda byl křižován Pavel, nebo byl-li snad někdo v Pavlově jménu pokřtěn? Je snad Kristus rozdělen? Odpověď na tuto otázku při tom nalézají již v samotném úvodu Pavlova listu. Apoštol v něm oslovuje „všechny, kteří vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, ať jsou shromážděni kdekoliv“.

Biblické poselství je nadčasové. Situace v dnešní církvi je té v prvotní podobná. Jména se změnila. Křesťané se hlásí k Janu Husovi, Martinu Lutherovi, patriarchovi Kirillovi nebo k papeži Františkovi. Všichni však vzývají Krista. Církev tvoří lidé a člověk je chybující. Nelze si nepovšimnout skutečnosti, že se za dva tisíce let putování církve v jejím středu vyskytli tací, kteří nežili upřímně s Kristem, varování bratří odmítali a napáchali škody. Oddělený život odlišných tradic s sebou přinesl také odlišné věroučné pohledy, které vzájemně sdílet nelze. Přesto jsou církve schopny sdílet to, co mají a vždy měly společné – biblickou víru a uctívání Ježíše Krista jako zjeveného Boha. To na prvním místě sjednocuje křesťany všech vyznání i dob.

Církve v regionu nesdílí ovšem vzájemné společenství pouze jednou do roka. V okolí se křesťané různých vyznání setkávají nad Biblí a k modlitbám pravidelně při menších pobožnostech. Církve v Bystřici se letos poněkolikáté připojí k Celonárodnímu čtení Bible. Na velikonoční bílou sobotu budou na bystřickém náměstí předčítat Písmo svaté a rozdávat evangelizační materiály. Koncem května pak církve v Prusinovicích představí svůj život veřejnosti v rámci akce Noc kostelů.